PRIVCACYBELEID VAN FLEXX_N DANCE ACADEMY

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die FLEXX_N verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].Indien je lid wordt van FLEXX_N, [of een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan FLEXX_N verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Flexx_n Dance Academy, klokgebouw 212, 040-7877922, KvK nummer: 65142160
De functionaris leden- en donateurbeheer is Sandra van Doorn (040-7877922).

2. Welke gegevens verwerkt FLEXX_N en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adresgegevens, eventueel postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s), overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld social media accounts. Alleen voor de bewaarplicht aangaande de belastingdienst behouden we gegevens die strikt noodzakelijk zijn langer dan een jaar maar nooit langer dan de wettelijke termijn die gesteld is en schonen ook pas op na het einde van het betreffende dansseizoen.

2.2 Flexx_n verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens verder voor de volgende doeleinden:

1) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over  het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

2) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van FLEXX_N;

3) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen of afgenomen diensten en/of producten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met FLEXX_N en je te informeren over de ontwikkelingen van FLEXX_N.

E-mail berichtgeving:

FLEXX_N gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail-nieuwsbrief met informatie over dans gerelateerde activiteiten, diensten en/of producten of andere interessante informatie over het lidmaatschap van FLEXX_N te sturen. Afmelding voor deze mailinglijst is ten allen tijden mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

  1. Bewaartermijnen

FLEXX_N verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd nadat het dansseizoen officieel is afgelopen (met uitzondering van gegevens voor de bewaarplicht belastingdienst). Voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal vragen wij u speciaal toestemming te geven en hebben we een aanvullend beleid dat altijd bij elkaar hoort en niet afzonderlijk gezien kan worden.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft FLEXX_N passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt FLEXX_N gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie van FLEXX_N kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. FLEXX_N zal je verzoek in behandeling nemen en je uiterlijk binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop FLEXX_N je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [infobalie@flxn.nl]

  1. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail en op de website bekend gemaakt en dit beleid zal ook op de site van FLEXX_N terug te lezen zijn. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

  1. Bij dit privacy beleid hoort ons formulier: toestemming publicatie foto’s en video’s.

Omdat het binnen een dansorganisatie gebruikelijk is dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal met geluid hebben we een apart formulier gemaakt waarin we u om toestemming vragen voor de hierin opgesomde punten. Bij dit formulier hoort een begeleidend schrijven waarin we expliciet ons beeld en geluid beleid beschrijven. Om er zeker van te zijn dat u zowel dit privacy beleid gelezen heeft als ook het beleid omtrent de toestemming met betrekking tot publicatie van foto’s en video’s verzoeken we u om beiden te ondertekenen alvorens het bij de administratie in te leveren.