ALGEMENE VOORWAARDEN FLXN | Dansschool Eindhoven

Artikel 1: Begrippen

  • De organisatie: FLXN 
  • Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van FLXN, waarin de deelnemers een schriftelijke overeenkomst aangaan voor de diensten van FLXN. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer een overeenkomst is aangegaan voor danslessen van FLXN. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van FLXN geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Iedere deelnemer dient voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien FLXN het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de danser dit te doen.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden en tarieven 

3.1 Betaling van het contributiegeld en het eenmalige inschrijfgeld zal door FLXN in de 1e week van de maand worden afgeschreven. Bij een inschrijving op de helft van de maand kan het zo zijn dat de eerste incasso twee facturen bevat. Het wordt dan met de incasso van de eerstvolgende maand meegenomen. Bijvoorbeeld bij een inschrijving half augustus krijg je in september de factuur van de laatste helft van augustus en de volledige maand september. Betalingen worden altijd vooruit gedaan. In de eerste week van de maand wordt het lidmaatschap van die maand afgeschreven.

3.2 De hoogte van het contributiegeld is gebaseerd op een jaarprijs. Dit jaarbedrag wordt voldaan in 12 delen. Je betaalt daarom in vakantieperiodes hetzelfde bedrag. Op de website vind je de hoogte van de contributie onder ‘tarieven’. Een abonnement voor demoteams wordt altijd aangegaan voor 12 maanden, na afloop van deze 12 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar.

3.3 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van FLXN daartoe aanleiding geeft, is FLXN bevoegd het lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen en is al hetgeen het lid aan FLXN uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

3.4 Als er een lidmaatschap is afgenomen bestaat er een betalingsverplichting van de afnemer tegenover FLXN. Indien de maandelijkse incassering door afnemer zelf wordt teruggestort, zonder uitdrukkelijke toestemming van FLXN, heeft FLXN het recht hierdoor extra gemaakte transactiekosten te verhalen op afnemer.

3.5 Mocht de contributie gestorneerd worden, brengt FLXN daarvoor € 2,50 in rekening. Indien een lidmaatschap niet kan worden geïncasseerd stuurt FLXN een kosteloze herinneringsmail. Wordt het lidmaatschap dan binnen 7 dagen niet betaald? Dan volgt een tweede herinnering. Mocht er na de termijn van de tweede herinnering nog steeds geen betaling binnen zijn, dan wordt er een aanmaning gestuurd. Wanneer hier niet op wordt ingegaan, schakelt FLXN een incassobureau in.

3.6 FLXN indexeert eens per jaar de contributiegelden in januari. Communicatie omtrent een verhoging buiten de indexering geschiedt per mail. Het is FLXN bovendien toegestaan de contributie eens per jaar te verhogen, los van een indexatie. Bent u het niet eens met de verhoging? Dan kunt u kosteloos het abonnement per de wijzigingsdatum opzeggen of aanpassen. FLXN kan indien een lid een bepaalde leeftijd heeft bereikt (volgens de abonnements voering) het abonnement verhogen volgens de vastgestelde abonnementskosten.

3.7 FLXN betaalt geen contributie terug.

3.8 Je kunt strippenkaarten kopen bij FLXN voor 1 losse les, voor 5 lessen of voor 10 lessen. Je koopt dit product op de website van FLXN, onder de knop ‘direct inschrijven’. Een strippenkaart is 90 dagen geldig en voor toegang tot een les dien je te reserveren in de app van FLXN. 

Artikel 4: Opzegging lidmaatschap

4.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat de klant zelf een abonnement kiest en aanzet. De klant kan het abonnement aanzetten in de app ‘FLXN’ of in het ledenportaal online.

4.2 Er geldt een opzegtermijn van één maand. Het beëindigen van het lidmaatschap regel je via het online uitschrijfformulier. Dit formulier is te vinden op de website van FLXN. Zeg je voor de 1e van de maand op, dan wordt je abonnement stopgezet m.i.v. de volgende maand. Dus opzeggen voor 1 januari betekent stoppen vanaf 1 februari. Verstuur je het uitschrijfformulier op 5 januari, dan stopt je abonnement per 1 maart.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 FLXN is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. 

5.2 FLXN is niet aansprakelijk als de danser op enigerlei andere wijze schade lijdt aan deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

5.3 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

5.4 De danser verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen de FLXN wegens vergoeding van kosten, schadeposten en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die FLXN aanbiedt. De danser dient FLXN te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 6: Verplichtingen FLXN

6.1 Op FLXN rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemers gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door FLXN. FLXN voert de werkzaamheden van danslessen uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat FLXN niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

6.2 Bij ziekte of afwezigheid van de docent worden de deelnemers tijdig op de hoogte gebracht, indien mogelijk. Lessen worden indien mogelijk op een later tijdstip ingehaald en/of een vervanger wordt ingezet. 

6.3 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. FLXN is niet gebonden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
Bij ziekte van de docent en lesuitval door overmacht, wordt voor de danser een alternatief geboden, indien mogelijk. Tijdens vakanties en feestdagen worden de landelijke schoolvakanties aangehouden. Tenzij anders met de danser wordt gecommuniceerd.

Artikel 7: Huisregels

7.1 De huisregels van FLXN zijn onderdeel van deze algemene voorwaarden. Deze zullen als bijlage worden toegestuurd. 

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

8.1 FLXN is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de danser. De persoonlijke gegevens van de danser zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen voor administratieve doeleinden van de FLXN gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Met het inleveren van het inschrijfformulier (zowel fysiek als digitaal) heeft FLXN het recht foto’s en/of video’s te plaatsen op online kanalen van de dansers. Is dit niet gewenst, dan moet dit schriftelijk worden aangegeven.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Met eventuele klachten kan de danser zich wenden tot FLXN. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar FLXN is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier of het akkoord gaan van het digitaal inschrijfformulier van de website ga je akkoord met de gestelde algemene voorwaarden van de FLXN.

Je kunt hiervoor contact met ons opnemen op info@flxn.nl.

Met vriendelijke groet,
Sandy Provacia
Eigenaar FLXN | Dansschool Eindhoven

The Lifestyle Company
Ketelhuisplein 18,
5617 AE, Eindhoven
Tel: 0407877922
info@thelifestylecompany.nl
info@flxn.nl

KvK nr: 65142160
BTW nr: NL234802935B02
BTW id : 002409267B50
Bankrekening nr: NL59RABO0126728232